FAQ vid renovering

Vad gäller vid renovering i Brf Bläckhornet?

Enligt 4 § i Konsumenttjänstlagen (Ktjl) så ska näringsidkaren utföra arbetet fackmässigt. Innebörden av fackmässigt beror på vilken bransch det rör sig om. Enligt konsumentverket innebär kravet på fackmässigt utförande att arbetet utförs på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman. Kravet innebär alltså att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom den aktuella branschen.

Kortfattat innebär det – att utföra ett arbete fackmässigt är att följa aktuella branschregler och anvisningar.

I det fall renoveringar påverkar ventilation, spisfläkt, radiatorer i våtrum, radiatorer i övriga lägenheten och avlopp skall detta arbete utföras av styrelsen anvisad hantverkare, alternativt att föreningen genomför en besiktning när arbetet är klart. Kostnaden för besiktningen skall betalas av medlemmen.

Orsaken till detta är att i det fall hantverkare anlitas som inte har kännedom om driften av våra fastigheter så kan det uppstå problem – som blir kostsamma för dig som ansvarar för renoveringen.

Blankett V1 för renovering. Inga ingrepp/renoveringar får påbörjas innan klartecken och beslut kommer från styrelsen.

Badrum

Vid renovering och ombyggnation av badrum och duschrum (golv, väggar och tak) kräver styrelsen att arbetet utförs enligt branschregler för våtrum (BBV).

  • arbetet skall utföras enligt Byggkeramikrådets (www.bkr.se) branschregler för våtrum.
  • att tätskiktsarbetet utförs av hantverkare som har behörighet enligt BBV, är anställd i ett behörigt företag och kan uppvisa giltig fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet OBS! anlitad hantverkare kan kontrolleras via hemsida.

www.bkr.se

  • att Kvalitetsdokument fylls i av entreprenören och överlämnas till beställare tillsammans med ett exemplar av monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet.

Tänk på att i det fall det uppstår en skada till följd av oförutsedd utströmning av vatten från badrum, duschrum eller annat våtutrymme omfattas denna skada av din eller föreningens försäkring ENDAST om ombyggnad/renovering utförts av behörig installatör som utfärdat kvalitetsdokument för arbetet enligt ovan. Vanligtvis lämnar försäkringsbolagen ersättning dock med förhöjd självrisk.

Lagstiftning – el

From 170101 kommer Elsäkerhetsverket med ny elsäkerhetslag. Den lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället – företag, elinstallatörer, yrkespersoner och privatpersoner.

Alla företag som utför elinstallationsarbete på andra anläggningar än sina egna ska vara anmälda till Elsäkerhetsverket. Det gör det enkelt för konsumenten att kontrollera att företaget man planerar att anlita uppfyller vissa grundläggande krav och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget är tillgänglig för alla, dygnet runt, årets alla dagar.

Mera info på www.elsakerhetsverket.se/nyaregler.

Ventilationsdon

Vid renovering av kök och/eller badrum så ska föreningens upphandlade tekniker montera och injustera nya ventilationsdon i kök/badrum, denna kostnad debiteras boende.

Certifieringar för badrums- och köksrenoveringen

Från BBV till Säkert vatten – här är de certifieringar som kan vara aktuella när du renoverar badrum, övriga våtrum och kök;

BBV

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

– för plattsättare som även utför tätskikt i våtrum

Behörig elektriker

– för vissa elinstallationer finns myndighetskrav (från Elsäkerhetsverket) att elektriker ska vara behörig alt. att det finns en behörig elinstallatör vid företaget.

Certifierad elektriker

– utfärdas av ELY i samarbete med branschorganisationen EIO säkerställer utbildning och kunskap om branschregler. EIO kontrollerar elbehörighet för samtliga anslutna medlemsföretag.
https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget/

MVK Måleribranschens våtrumskontroll.

– för målningsarbeten i våtrum.

Säker vatten

– alla typer av rörmokeriarbeten.
https://www.sakervatten.se/sok?

Säkra våtrum

– tätskikt för våtrum. Utfärdas av GVK (svensk våtrumskontroll).

ID06 – systemet

för elektroniska personalliggare i byggbranschen

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

ID06-systemet är uppbyggt av flera delar som tillsammans skapar tryggare och säkrare arbetsplatser:

Mera info på https://www.id06.se/se/om_id06

Hantverkare på plats

Det är viktigt att hantverkare upplyses om att det endast är tillåtet att stanna på gården för ur- och ilastning av fordon.

Informera dina grannar när du ska renovera så att man är förberedd på extra ljud.

Planera hur du ska göra dig av med skräp. Byggsopor är inte tillåtet att slänga i föreningens container.

Platongolv

I lägenheterna på bottenvåningarna är platongolv och särskilda ventilerade golvsocklar installerade för att undvika att fuktskador uppstår. Denna installation får inte under några omständigheter äventyras.

Ny ugn/spis? Hur ska man tänka med säkringar?

Beroende på hur stor lägenhet du har ser det olika ut.

Är det 1 säkring till spisen idag är det 230 v, har du flera säkringar till spisen är det 400 v, titta på kopplingsschemat som sitter på luckan till säkringsskåpet.

Se till att spisen har en egen säkring.

Saknar du kopplingsschema bör du kontakta elektriker för att uppordna ett, denna kostnad hamnar på dig som boende.

3 fas får inte kopplas in i lägenheten, då kommer huvudströmbrytaren gå och det blir mörkt i hela huset.

Fläkt

Endast kolfilterfläkt är tillåtet att montera.

Väggar

Inga ingrepp får göras i bärande väggar såsom extra dörrhål, rivning av vägg, valv etc, ändringar får endast göras i gipsvägg och då efter tillstånd hos styrelsen.

Droppskydd

Att det finns droppskydd för kyl, frys och diskmaskin är krav från vissa försäkringsbolag – kolla vad som gäller hos ditt bolag!?

Mera info finns i våra trivselregler.